Оглас за работна позиција: Соработник за Атанас Близнакоф програмата за студентска извонредност

News

Организацијата Македонија2025 е посветена на создавање на просперитетна економска клима во Република Македонија која ќе ги подобри можностите за граѓаните, домашните компании и странските инвеститори. Промовираме одржлив економски раст преку поттикнување на конкурентноста, претприемништвото, иновациите и лидерството.

Поради остварување на нашата мисија, бараме високо мотивирани, амбициозни и талентирани лица.

Опис на позицијата:

Како Соработник за Атанас Близнакоф програмата за студентска извонредност на Македонија2025, вашите работни обврски ќе вклучуваат:

 • Раководење и спроведување на Атанас Близнакоф програмата за студентска извонредност согласно планот за работа на организацијата;
 • Активности поврзани со развој на годишен план за работа и можности за унапредување на програмата;
 • Координација со сите инволвирани страни во програмата со цел успешна реализација;
 • Поддршка и учество во други проекти кои ги спроведува организацијата;
 • Поддршка на тимот на Македонија2025 и Одборот на директори при други тековни и административни задачи;
 • Други задачи утврдени со планот за работа на организацијата.

Услови за работа:

Позицијата е со работно време од 40 часа неделно во Скопје.

Селектираните кандидати првично ќе бидат ангажирани со договор за работа на определено време (6 месеци) што ќе вклучува и обука, со можност за продолжување на договорот и вработување на неопределено време.

Месечниот надоместок ќе изнесува најмалку 35,000 денари нето.

Работата на Соработникот ќе се оценува најмалку еднаш годишно од главниот извршен директор и претседателот на Одборот на директори на Македонија2025, врз основа на однапред утврдени цели. Согласно успешноста, ќе имате право на пораст на платата и/или бонус за успешност.

Квалификации и вештини:

 • Завршени додипломски или магистерски студии;
 • Релевантно работно искуство или соодветен ангажман во раководење и работа на проекти од најмалку 2 години;
 • Одлични комуникациски вештини, со високо ниво на говорен и пишан англиски јазик;
 • Напредно познавање на алатките на Microsoft Office (особено Word и Excel) и Google;
 • Аналитичност, прецизност и деталност во работењето;
 • Способност за справување со повеќе разновидни задачи истовремено;
 • Креативност и самоиницијатива, желба за постојано учење и надградување на знаењето;
 • Навременост и строго почитување рокови;
 • Подготвеност за индивидуална и тимска работа;
 • Познавање и верување во мисијата на Македонија2025.

Рок и начин на пријавување:

Документите кои ги докажуваат горe споменатите барања да се достават по електронски пат на careers@macedonia2025.com. Документите треба да содржат:

 • Професионална биографија;
 • Мотивациско писмо на англиски јазик (најмногу една страница);
 • Референци од претходни работодавачи/проектни координатори (не е задолжително).

Првичната селекција ќе се спроведе врз основа на доставените документи. Само избраните кандидати во втор круг ќе бидат повикани на интервју.

Работно време на организацијата е од 08:00/09:00 до 16:00/17:00 часот, од понеделник до петок.

Рокот за доставување на апликациите е 10 јуни 2024 година.

Приклучувањето кон Македонија2025 како соработник на образовна програма претставува можност да придонесете кон мисијата на организацијата за поттикнување на образовниот развој и еднакви можности за образование на сите млади луѓе во Македонија.

Напомена: Овој опис на работното место е општ опис на одговорностите и квалификациите и може да подложи на промени согласно потребите на Македонија2025.