Квартален економски монитор – проекции КВ.3 – 2019

Македонија 2025 прогнозира: Растот на БДП во КВ.3 2019 ќе биде помеѓу 2,5% и 4,5% Според последните високо фреквентни индикатори и досега расположливи податоци, предвидуваме умерено забрзување на економскиот раст во третиот квартал од 2019 година, во однос на претходниот квартал. Проекцијата се должи на следните економски движења во третиот квартал од 2019: Производна страна:…

Details

Квартален економски монитор к2 – 2019

Врз основа на достапните индикатори за македонската економија, проценките на Македонија 2025 покажуваат забавување на растот на економијата во вториот квартал на 2019 година. Ваквата проекција се базира на следните економски движења во к2 2019 година: Индустрија: Индустриското производство во к2 2019 година забележа низок раст од 1,3%. Како што покажува Графикон 1, овој раст…

Details