Квартален економски монитор − проекции кв.3 2022 г.

Македонија 2025 прогнозира: Растот на БДП во КВ.3 2022 ќе биде помеѓу -2,0% и 0% Според последните високо–фреквентни индикатори и досега расположливите податоци, предвидуваме негативен раст на Бруто домашниот производ, односно пад помеѓу -2,0% и 0%. Основна причина за предвидениот негативен економски раст од домашните фактори претставува големиот пад во градежниот сектор, додека војната во…

Details

Квартален економски монитор − проекции кв. 2 2022 г.

Македонија 2025 прогнозира: Растот на БДП во кв. 2 2022 г. ќе биде меѓу 1,5 % и 3,5 % Според последните високофреквентни индикатори и досега расположливите податоци, предвидуваме позитивен, но релативно низок раст на бруто-домашниот производ, односно раст од 1,5 % до 3,5 %. Основна причина за предвидениот релативно низок економски раст претставува војната во…

Details

Матрица за мерење на економскиот напредок к3 2020

Неколку години по воведување на Матрицата за следење на економскиот напредок, во 2020 година спроведовме процес на ревизија со цел истата да се направи уште порелевантна во тековниот глобален и домашен економски и општествен контекст, како и во согласност со посакуваната иднина на земјата (главно, пристапувањето кон ЕУ). Ревизијата се состоеше од два главни процеси:…

Details

Квартален економски монитор – Проекции КВ.3, 2020

Македонија 2025 прогнозира: Падот на БДП во КВ.3 2020 ќе биде помеѓу 4.5% и 6,5% Според последните високо фреквентни индикатори и досега расположливите податоци, предвидуваме намалување на Бруто домашниот производ од 4,5% до 6,5%, како резултат на нецелосното закрепнување на економијата од последиците на корона кризата и рестриктивните мерки кои го ограничуваат растот на стопанството.…

Details

Матрица за мерење на економскиот напредок к1 2020

Неколку години по воведување на Матрицата за следење на економскиот напредок, во 2020 година спроведовме процес на ревизија со цел истата да се направи уште порелевантна во тековниот глобален и домашен економски и општествен контекст, како и во согласност со посакуваната иднина на земјата (главно, пристапувањето кон ЕУ). Ревизијата се состоеше од два главни процеси:…

Details

Квартален економски монитор – проекции КВ.2, 2020

Македонија 2025 прогнозира: Падот на БДП во КВ.2 2020 ќе биде помеѓу 12% и 14% Според последните високо фреквентни индикатори и досега расположливите податоци, предвидуваме највисоко намалување на Бруто Домашниот Производ од 1990 година до денес, како резултат на здравствено-економската криза. Проекцијата се должи на следните економски движења во вториот квартал од 2020: Производна страна:…

Details

Економски раст и вработеност во К1, 2020

Македонската економија покажа скромни резултати во К1 2020 година, со раст на економијата од 0,2%. Иако беше очекувано забавување на економскиот раст, овој резултат е понизок од проекциите и очекувањата, вклучително и проекциите на Македониjа2025. Високофреквентните податоци како што се податоците за трговија, градежништво, надворешна трговија и слично, за месеците јануари-март упатуваа на повисока стапка…

Details

Квартален економски монитор – проекции кв.1 – 2020

Македонија 2025 прогнозира: Растот на БДП во кв.1-2020 ќе биде помеѓу 2,0% и 4,0% Според последните високо фреквентни индикатори и досега расположливите податоци, предвидуваме умерено забавување на економскиот раст во првиот квартал од 2020 година. Проекцијата се должи на следните економски движења во првиот квартал од 2020: Производна страна:   Индустриско производство: По падот во…

Details

Macedonia Country Dashboard – 2019 Q4 update

1. Gross domestic product: GDP growth in 2019Q4 was relatively high at 3.4 percent YoY, contributing to the 3.6 percent annual growth for the year (graph 1). Graph 1: Real GDP growth, quarterly data Source: State Statistical Office of Macedonia In production terms, all economic sectors had a positive contribution for the quarter except manufacturing…

Details

Квартален економски монитор – проекции КВ.3 – 2019

Македонија 2025 прогнозира: Растот на БДП во КВ.3 2019 ќе биде помеѓу 2,5% и 4,5% Според последните високо фреквентни индикатори и досега расположливи податоци, предвидуваме умерено забрзување на економскиот раст во третиот квартал од 2019 година, во однос на претходниот квартал. Проекцијата се должи на следните економски движења во третиот квартал од 2019: Производна страна:…

Details