Матрица за мерење на економскиот напредок к3 2020

Неколку години по воведување на Матрицата за следење на економскиот напредок, во 2020 година спроведовме процес на ревизија со цел истата да се направи уште порелевантна во тековниот глобален и домашен економски и општествен контекст, како и во согласност со посакуваната иднина на земјата (главно, пристапувањето кон ЕУ). Ревизијата се состоеше од два главни процеси:…

Details

Квартален економски монитор – Проекции КВ.3, 2020

Македонија 2025 прогнозира: Падот на БДП во КВ.3 2020 ќе биде помеѓу 4.5% и 6,5% Според последните високо фреквентни индикатори и досега расположливите податоци, предвидуваме намалување на Бруто домашниот производ од 4,5% до 6,5%, како резултат на нецелосното закрепнување на економијата од последиците на корона кризата и рестриктивните мерки кои го ограничуваат растот на стопанството.…

Details

Матрица за мерење на економскиот напредок к1 2020

Неколку години по воведување на Матрицата за следење на економскиот напредок, во 2020 година спроведовме процес на ревизија со цел истата да се направи уште порелевантна во тековниот глобален и домашен економски и општествен контекст, како и во согласност со посакуваната иднина на земјата (главно, пристапувањето кон ЕУ). Ревизијата се состоеше од два главни процеси:…

Details

Квартален економски монитор – проекции КВ.2, 2020

Македонија 2025 прогнозира: Падот на БДП во КВ.2 2020 ќе биде помеѓу 12% и 14% Според последните високо фреквентни индикатори и досега расположливите податоци, предвидуваме највисоко намалување на Бруто Домашниот Производ од 1990 година до денес, како резултат на здравствено-економската криза. Проекцијата се должи на следните економски движења во вториот квартал од 2020: Производна страна:…

Details

Економски раст и вработеност во К1, 2020

Македонската економија покажа скромни резултати во К1 2020 година, со раст на економијата од 0,2%. Иако беше очекувано забавување на економскиот раст, овој резултат е понизок од проекциите и очекувањата, вклучително и проекциите на Македониjа2025. Високофреквентните податоци како што се податоците за трговија, градежништво, надворешна трговија и слично, за месеците јануари-март упатуваа на повисока стапка…

Details

Квартален економски монитор – проекции кв.1 – 2020

Македонија 2025 прогнозира: Растот на БДП во кв.1-2020 ќе биде помеѓу 2,0% и 4,0% Според последните високо фреквентни индикатори и досега расположливите податоци, предвидуваме умерено забавување на економскиот раст во првиот квартал од 2020 година. Проекцијата се должи на следните економски движења во првиот квартал од 2020: Производна страна:   Индустриско производство: По падот во…

Details

Macedonia Country Dashboard – 2019 Q4 update

1. Gross domestic product: GDP growth in 2019Q4 was relatively high at 3.4 percent YoY, contributing to the 3.6 percent annual growth for the year (graph 1). Graph 1: Real GDP growth, quarterly data Source: State Statistical Office of Macedonia In production terms, all economic sectors had a positive contribution for the quarter except manufacturing…

Details

Квартален економски монитор – проекции КВ.3 – 2019

Македонија 2025 прогнозира: Растот на БДП во КВ.3 2019 ќе биде помеѓу 2,5% и 4,5% Според последните високо фреквентни индикатори и досега расположливи податоци, предвидуваме умерено забрзување на економскиот раст во третиот квартал од 2019 година, во однос на претходниот квартал. Проекцијата се должи на следните економски движења во третиот квартал од 2019: Производна страна:…

Details

Macedonia Country Dashboard – 2019 Q3 update

Gross domestic product: Thе third quarter saw another positive result (3.6 per cent YoY) continuing the trend of strong growth so far this year (graph 1). In production terms, all sectors had a positive contribution except manufacturing which decreased slightly. The biggest contributor was wholesale and retail trade (0.9 percentage points) which grew 4.9 percent…

Details

Квартален економски монитор к2 – 2019

Врз основа на достапните индикатори за македонската економија, проценките на Македонија 2025 покажуваат забавување на растот на економијата во вториот квартал на 2019 година. Ваквата проекција се базира на следните економски движења во к2 2019 година: Индустрија: Индустриското производство во к2 2019 година забележа низок раст од 1,3%. Како што покажува Графикон 1, овој раст…

Details