КОЛКУ МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ СЕ “ДИГИТАЛНИ”

Вовед Иднината е во дигитализацијата и дигиталните вештини. Секоја земја која има за цел да биде главен играч во глобалната економија или се стреми да ги достигне водечките земји мора да се фокусира на дигитализацијата. Придобивките од целосно функционално дигитализирано општество се големи. Дигитализацијата им нуди на земјите во развој можност да направат голем скок…

Details

Новите технологии и развојот на финансискиот сектор во Република Македонија

Финансиското посредување во Република Македонија е на релативно пониско ниво од просекот во Европската Монетарна Унија. Во овој текст, ги анализираме причините за ваквата состојба врз база на податоците за пристапот до одредени финасиски услуги за граѓаните како и пристапот до технологијата објавени од Светската Банка. Ниското ниво на економски развој е основна причина за…

Details

Поврзаност и дигитални вештини – колку и дали просечниот македонски граѓанин ги владее вештините потребни за нормално функционирање во модерна дигитална економија кон која се стремиме?

Вовед Иднината е во дигитализацијата и дигиталните вештини. Секоја земја што има за цел да биде главен играч во глобалната економија или се стреми да ги достигне водечките земји мора да се фокусира на дигитализацијата. Врз основа на главните индикатори, Македонија заостанува зад ЕУ и светот во дигитализацијата во сите три сегменти: граѓани, бизниси и…

Details

Родова анализа за сличностите и разликите меѓу мажите и жените во Македонија низ призмата на дигиталните вештини, состојбите на пазарот на трудот и застапеноста во науката

Целта на оваа анализа е да прикаже одредени мерливи податоци и информации за родовите разлики и јазови во економијата, образованието и општеството во Македонија. Истата нема за цел да биде сеопфатна, ниту да понуди насоки и мерки за надминување на родовите разлики, туку зголемување на информираноста и свесноста за постоењето на истите. Истата започнува со…

Details

Загадувањето на воздухот во Македонија: Број еден закана по здравјето и економијата

Вовед Загадувањето на воздухот е глобален феномен кој во последната деценија достигна загрижувачки нивоа, особено во економиите со ниски и средни примања. Постојат многубројни причини зад се` повисоките нивоа на загадување, кои во голема мера се нејасни. Меѓу најчесто наведуваните се горењето на биомаса (дрво, јаглен, нафта) која се употребува за греење кај домаќинствата (особено…

Details