Родова анализа за сличностите и разликите меѓу мажите и жените во Македонија низ призмата на дигиталните вештини, состојбите на пазарот на трудот и застапеноста во науката

Целта на оваа анализа е да прикаже одредени мерливи податоци и информации за родовите разлики и јазови во економијата, образованието и општеството во Македонија. Истата нема за цел да биде сеопфатна, ниту да понуди насоки и мерки за надминување на родовите разлики, туку зголемување на информираноста и свесноста за постоењето на истите. Истата започнува со…

Details

Загадувањето на воздухот во Македонија: Број еден закана по здравјето и економијата

Вовед Загадувањето на воздухот е глобален феномен кој во последната деценија достигна загрижувачки нивоа, особено во економиите со ниски и средни примања. Постојат многубројни причини зад се` повисоките нивоа на загадување, кои во голема мера се нејасни. Меѓу најчесто наведуваните се горењето на биомаса (дрво, јаглен, нафта) која се употребува за греење кај домаќинствата (особено…

Details