ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ

Влада на Република Македонија
http://vlada.mk/

Министерство за Економија
http://economy.gov.mk//

Министерство за Финансии
http://finance.gov.mk

Министерство за Надворешни Работи
http://www.mfa.gov.mk/?language=en-gb

Министерство за информатичко општество и администрација
http://www.mio.gov.mk/?q=frontpage

Министерство за Транспорт и врски
http://mtc.gov.mk/

Народна банка на Република Македонија
http://www.nbrm.mk/

Агенција за катастар и недвижности
http://www.katastar.gov.mk/en/Default.aspx

Државен завод за индустриска сопственост
http://www.ippo.gov.mk/EN/Index_en.aspx

Управа за јавни приходи на Република Македонија
http://www.ujp.gov.mk/en

Државен завоз за статистика на Република Македонија
http://www.stat.gov.mk/Default_en.aspx

Електронски систем за јавни набавки
https://e-nabavki.gov.mk/

Македонска берза
http://www.mse.mk/en/

Министерство за образование и наука
http://www.mon.gov.mk/

ОРГАНИЗАЦИИ

Македонија – Швајцарска агенција за развој и соработка „SDC“

https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/countries/macedonia.html

Интернационален монетарен фонд
http://www.imf.org/external/country/MKD/index.htm

Програма за развој на Обединетите нации
http://www.mk.undp.org/content/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/en/home.html

Агенција за меѓународен развој на САД
http://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/macedonia

Мисија на Европската унија во Македонија
http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/index_en.htm

Светска банка, Македонија
http://data.worldbank.org/country/macedonia-fyr

ИНВЕСТИЦИСКИ ИНФОРМАЦИИ

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони
http://www.fez.gov.mk/

Инвестирај во Македонија
http://www.investinmacedonia.com/

Совет за странски инвеститори
http://www.fic.mk/

ИНДУСТРИСКИ СОРАБОТНИЦИ

Сојуз на стопански комори на Македонија
http://chamber.mk/

Американската стопанска комора во Македонија
http://amcham.com.mk/

Македонска развојна фондација за претпријатија
http://www.mrfp.org.mk/mk/

Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија
http://oemvp.org/en/

Стопанска Комора на Македонија
http://www.mchamber.org.mk/(S(22e1aerm5tfegkqphkoqfsao))/default.aspx?lId=2&mId=0&smId=0

Национална Федерација на Фармери
http://ffrm.org.mk/

Здружение на Информатичарите на Македонија
http://www.cs.org.mk/

Фондација за Менаџмент и индустриско истражување
http://www.mir.org.mk/

Агенција за иселеништво на Република Македонија
http://www.emigration.gov.mk/

CЦентар за жени претприемачи
https://www.facebook.com/CWEMacedonia

УНИВЕРЗИТЕТИ

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
http://www.ukim.edu.mk/

Универзитет „Гоце Делчев“, Штип
https://www.ugd.edu.mk/index.php/en/

Универзитет Американ Колеџ, Скопје
http://www.uacs.edu.mk/

Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола
http://www.uklo.edu.mk/

Универзитет на Југоисточна Европа
http://www.seeu.edu.mk/

Висока школа за новинарство и за односи со јавноста
http://www.vs.edu.mk/

ФОН Универзитет
http://www.fon.edu.mk/

Европски Универзитет – Република Македонија
http://www.eurm.edu.mk/