Поврзаност и дигитални вештини – колку и дали просечниот македонски граѓанин ги владее вештините потребни за нормално функционирање во модерна дигитална економија кон која се стремиме?

Вовед Иднината е во дигитализацијата и дигиталните вештини. Секоја земја што има за цел да биде главен играч во глобалната економија или се стреми да ги достигне водечките земји мора да се фокусира на дигитализацијата. Врз основа на главните индикатори, Македонија заостанува зад ЕУ и светот во дигитализацијата во сите три сегменти: граѓани, бизниси и…

Read more

Родова анализа за сличностите и разликите меѓу мажите и жените во Македонија низ призмата на дигиталните вештини, состојбите на пазарот на трудот и застапеноста во науката

Целта на оваа анализа е да прикаже одредени мерливи податоци и информации за родовите разлики и јазови во економијата, образованието и општеството во Македонија. Истата нема за цел да биде сеопфатна, ниту да понуди насоки и мерки за надминување на родовите разлики, туку зголемување на информираноста и свесноста за постоењето на истите. Истата започнува со…

Read more