Македонија2025 го објавува вториот Индекс на бирократија за Македонија

По повод Меѓународниот ден за борба против бирократијата, Македонија 2025 го презентира пресметаниот Индекс на бирократија за Македонија. Пресмeтката на индексот на бирократија е дел од проектот „Кон намалување на бирократскиот товар„, чија главна цел e да се измери бирократскиот товар врз компаниите, и да се предложат мерки и реформи за намалување на истиот. Тековниот…

Read more