По повод Меѓународниот ден на жената: Жените и мажите на пазарот на труд во Македонија

Жените во Македонија имаат понеповолна положба на пазарот на труд, која главно се согледува во пониска стапка на вработеност и пониска активност на пазарот на труд. Родовиот јаз во вработеноста и активноста е доста голем и е далеку над просекот на земјите од ЕУ. Во к4-2020 44,6% од жените на возраст 15-64 години (т.н. работоспособно…

Read more