ActivitiesAnnouncements

Македонија 2025 заедно со МАНУ, бизнис заедницата и институциите ќе работи на забрзана дигитализација преку „Дигитална иницијатива“

Забрзување на процесот на дигитализација и унапредување на дигиталните вештини на македонските граѓани и бизниси е главна цел на „Дигиталната иницијатива“ што ја иницира организацијата Македонија 2025. „Дигиталната иницијатива“ ќе се реализира преку широко партнерство со деловната и политичката заедница, како и научната фела, застапена преку Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ). На денешната…

Read more

Плати, придонеси и придобивки од вработување – случајот на Македонија во споредба со земјите од Југоисточна Европа

Главната цел на оваа студија е да понуди споредбена анализа помеѓу системите и политиките за плата, задолжителни социјални придонеси, даноци на плата (приход) и правата од работен однос во неколку земји од Југоисточна Европа. Анализата ги испитува сличностите и разликите меѓу земјите од примерокот без притоа да ја испитува одржливоста на системите. Дел од земјите…

Read more