Проектот „Кон намалување на бирократскиот товар”: Затрупани со процедури и администрација? Колкав е точно бирократскиот товар за македонските претпријатија? 

Македонија2025  започна со спроведување на овој проект од јуни 2020 година. Минатата година за прв пат,  во нашата земја беше спроведен и пресметан Индекс на бирократија, односно методолошки е измерен и квантифициран бирократскиот товар и сите поврзани обврски кои го обременуваат работењето на македонските претпријатија. Овие “red tape” бирократски обврски со кои се соочуваат бизнисите всушност се:…

Read more