Македонија2025 го објавува вториот Индекс на бирократија за Македонија

По повод Меѓународниот ден за борба против бирократијата, Македонија 2025 го презентира пресметаниот Индекс на бирократија за Македонија. Пресмeтката на индексот на бирократија е дел од проектот „Кон намалување на бирократскиот товар„, чија главна цел e да се измери бирократскиот товар врз компаниите, и да се предложат мерки и реформи за намалување на истиот. Тековниот…

Read more

Генерални препораки во насока на намалување на бирократскиот товар

Погледнете го нашето ново видео на тема „Генерални препораки во насока на намалување на бирократскиот товар”, кои произлегуваат од истражување на Македонија2025 за висината на бирократскиот товар во Македонија спроведено во 2020 год:     Видеото е дел од проектот „Кон намалување на бирократскиот товар” поддржан од Civica Mobilitas и INESS.

Read more