Плати, придонеси и придобивки од вработување – случајот на Македонија во споредба со земјите од Југоисточна Европа

Главната цел на оваа студија е да понуди споредбена анализа помеѓу системите и политиките за плата, задолжителни социјални придонеси, даноци на плата (приход) и правата од работен однос во неколку земји од Југоисточна Европа. Анализата ги испитува сличностите и разликите меѓу земјите од примерокот без притоа да ја испитува одржливоста на системите. Дел од земјите…

Read more