Квартален економски монитор – проекции КВ.4, 2020

Македонија 2025 прогнозира: Падот на БДП во КВ.4 2020 ќе биде помеѓу 2.0% и 4,0% Според последните високо фреквентни индикатори и досега расположливите податоци, предвидуваме намалување на Бруто домашниот производ од 2,0% до 4,0%, како резултат на пролонгираните ефекти од затворањето на економијата и намалувањето на агрегатната понуда и побарувачка во домашни и светски рамки.…

Read more