dashboard

Квартален економски монитор – проекции КВ.3 – 2019

Македонија 2025 прогнозира: Растот на БДП во КВ.3 2019 ќе биде помеѓу 2,5% и 4,5% Според последните високо фреквентни индикатори и досега расположливи податоци, предвидуваме умерено забрзување на економскиот раст во третиот квартал од 2019 година, во однос на претходниот квартал. Проекцијата се должи на следните економски движења во третиот квартал од 2019: Производна страна:…

Read more