dashboard

Квартален економски монитор к2 – 2019

Врз основа на достапните индикатори за македонската економија, проценките на Македонија 2025 покажуваат забавување на растот на економијата во вториот квартал на 2019 година. Ваквата проекција се базира на следните економски движења во к2 2019 година: Индустрија: Индустриското производство во к2 2019 година забележа низок раст од 1,3%. Како што покажува Графикон 1, овој раст…

Read more