Improved and Updated Version of the Macedonia2025 Country Dashboard

The idea behind the Dashboard was born at one of Macedonia2025 annual Board meetings when thinking about our purpose and mission, a simple question was raised – ‘What do we mean by a ‘stronger’ nation?’ And can we prepare a related strategic plan?’ That is why, complementary to our programs, partnerships and initiatives, we led…

Read more
Announcements

Македонија2025 потпиша Меморандум за соработка со Институтот за економски и општествени студии (INESS) од Словачка

Македонија2025 потпиша Меморандум за соработка со Институтот за економски и општествени студии (INESS), кој е реномирана невладина и аполитична граѓанска организација во Словачка. Институтот е независна think-tank организација, формирана во 2006 год,  го мониторираат функционирањето и финансирањето на јавниот сектор, ги истражуваат ефектите од легислативни измени во полето на економијата, спроведуваат секторски анализи и препораки…

Read more